กองการศึกษา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางอ้อมทิพย์ จิตมานะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรินภา ห้วยทราย
ครู คศ.1


น.ส.วิทยา จำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ่งรัตน์ ศรีเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.กิตติภรณ์ คุรุภัณฑ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ