สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายปณิธาน สุพรรณโมก
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ว่าง
นายช่างโยธา


นางสาววัชราภรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายอนุชา สุพรรณโมกข์
จ้างเหมาบริการ