กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ว่าง
นายช่างโยธา


นางสาววัชราภรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอนุชา สุพรรณโมกข์
ผู้ช่วยช่างโยธา


น.ส.ศิริสุดาพร อาจวิชัย
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ


นายเนติพงษ์ กลางประพันธ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานช่างโยธา


ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรทิพย์ เสียงเย็น
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ