สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

กองคลัง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวสุภัทริน สุวะไกร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางเบญญาภา เสียงเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางลอองศรี แก้วศรีนวม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาววัชราภรณ์ รัชอินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกมลวรรณ อาจวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป