สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


จ.ส.ต.ชนะพล รูปเลิศ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.พรทิพย์ อุ่นท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอภิชิต หนองสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.พรศิริ เหมหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายอาริสชญา จำปา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทวัส แสนสุข
พนักงานขับรถ


นายวิหก สุพรรณโมกข์
จ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารงานทั่วไป


นางวาสนา จันปุ่ม
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน