สำนักปลัด


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด


พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


จ.ส.ต.ชนะพล รูปเลิศ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.พรทิพย์ อุ่นท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอภิชิต หนองสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


น.ส.พรศิริ เหมหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0637471435


นางสุภิญญา แสนสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทวัส แสนสุข
พนักงานขับรถ


นายขวัญดี สุพรรณโมกข์
พนักงานขับรถ


นายวิหก สุพรรณโมกข์
จ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารงานทั่วไป


นางวาสนา จันปุ่ม
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน