สำนักปลัด

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


จ.ส.ต.ชนะพล รูปเลิศ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.พรทิพย์ อุ่นท้าว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอภิชิต หนองสูง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


น.ส.พรศิริ เหมหาณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอาริสชญา จำปา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิทวัส แสนสุข
พนักงานขับรถ