หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา
ปลัดเทศบาลตำบลภูวง


นางอินทิยาพร ปัททุม
รองปลัดเทศบาลตำบลภูวง


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุภัทริน สุวะไกร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปณิธาน สุพรรณโมก
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ว่าง
นักบริหารงานช่าง


ว่าง
นักบริหารการศึกษา