สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายทักษิณ สุพรรณโมกข์
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0801681833


นายแวว เสียงเย็น
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เบอร์โทร : 0630411822


ส.อ.รัชชานนท์ แสนสุข
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 0637471435


นายวีระเดช แสนโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0929494247


นายสมพงค์ จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 042664959


นายสันติศักดิ์ ชมศรีพา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0618824230


นายพิเชฐ แสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0933467650


นายสมัย จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0621539338


นายนิพล กลางประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0821272004


นางสาวรจนา วิโรจน์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0852822231


นายสมจิตร สุริยะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0805934283


นายเฉลิม สุริยะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0876417360


นายสายชน จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0880575065