สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประยูร จันปุ่ม
นายกเทศมนตรีตำบลภูวง


นายสีอัมพร จำปา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง


นายสำนาน คนหาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง


นายเฉลิม สุริยะวงค์
เลขานายกเทศมนตรี