สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายราตรี สุวรรณไตรย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง


นายวิฑูรย์ จำปา
รองประธานสภาเทศบาล


น.ส.จิราภรณ์ จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล


นายสมัย จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายทักษิณ สุพรรณโมกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางไฟฟ้า วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายศักณรงค์ เสียงเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประหยัด จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายแวว เสียงเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายธนาชัย จำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสีดา จำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบุญมา พุทธจักร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายนิพล กลางประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2