สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายราตรี สุวรรณไตรย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง


นายวิฑูรย์ จำปา
รองประธานสภาฯ


นางสาวจิราภรณ์ จันปุ่ม
เลขานุการสภาฯ


นายสมัย จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทักษิณ สุพรรณโมกข์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางไฟฟ้า วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายศักดิ์ณงค์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประหยัด จันปุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายแวว เสียงเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนาชัย จำปา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสีดา จำปา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญมา พุทธจักร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิพล กลางประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล