การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   1. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริม วินัย คุญธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 287