-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   1. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนส่งเสริม วินัย คุญธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 147