สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลภูวง
เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
-------------------------------------------
 
        คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลภูวง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้เทศบาลตำบลภูวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  เทศบาลตำบลภูวงมุ่งเน้นการดำเนินการดังนี้
                     ๑.  ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  ยึดหลักนิติธรรม  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ
                     ๒.  มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกรอบกฎหมาย
                     ๓.  มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน  เพื่อนาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง
                     ๔.  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                               ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 
              ประยูร  จันปุ่ม
             (นายประยูร  จันปุ่ม)
              นายกเทศมนตรีตำบลภูวง
 
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 36