รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  1.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
  2. รายรับจริงตามงบประมาณ
  3. สรุปผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 262