รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562
  1. ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  2. รายงานงบดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  3. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน
2.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ราย 6 เดือน
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 257