รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: รายงานติดตามฯ รอบ 6 เดือน

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  1. ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  2. รายงานงบดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  3. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน
 
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 132