- หลักเกณฑ์การบริหารฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: - หลักเกณฑ์การบริหารฯ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

     1.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

     2.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

     3.  ระเบียบประเมินเลื่อนขั้นเงินข้าราชการ

     4.  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานเทศบาล

     5.  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

     6.  หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

     7.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล

     8. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
     
     9.
ลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     
     10. หลักเกณฑ์การบรรจุแต้งตั้งบุคลากร
      
     12. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 
     13. หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

     14. หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 287