ผลคะแนน LPA ปี 2562


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ผลคะแนน LPA ปี 2562

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2562 
ผลคะแนนทั้ง 5 ด้าน เทศบาลตำบลภูวงได้ 82.38 คะแนน
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 62   View : 340