ประเมิน(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประเมิน(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)

ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT เทศบาลตำบลภูวง

 
1. ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2561
2.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2562
3.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2563
4.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2564
5.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2565
วันที่ : 31 ตุลาคม 62   View : 484