การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม

การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วมฯ
 
ประชุมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ......+++
ตามที่เทศบาลตำบลภูว ได้ตำเนิการออกทศบัญญัติเทศบาลตำบลฎวง เพื่อกำหนดประเภท
กิจการที่ต้องควบคุการประกอบกิจกรในเขตเทบลตำบลภูวง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
w.ค. ๒๕๓ และกำหนดอัตรค่ธรรมนียมไอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลภูวพิจรณาแล้วเห็นว่ การกำหนตอัตราคำธรรมเนียมใบอนุญาฝ องกิจการบาง
ประเภทยังไม่สอดคล้องและหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งต้องดำเนินการกำหนดเสียใหม่ อกิ สถานี
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (มน้ำมันหยอดเหรียญหรือธนบัตรอัตโนมัติ) มหลอดแก้วมือหมุน การแบ่งบรรจุขวด
โรงสีข้าว และการสะสมของค่ชำรุดใช้แล้วหรือเหสือใช้ โดยได้เชิญผู้ประการและประกอบกิจการที่เข้าข่ายร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง

**************************************************************************************

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพตำบลภูวง ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการที่เสนอขออนุมัติ ในปีงบประมาณ 2563 จากหมู่บ้าน โรงเรียนในตำบลภูวง รพ.สต.บ้านบุ่ง อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ทั้งหมด 14 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง


********************************************************************************
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ น.ส.พรทิพย์ อุ่นท้าว นักวิเคราะห์ฯ พร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านวังไฮ บ้านบุ่ง บ้านนาตะแบง ตัวแทนจากภาคประชาชนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลภูวงกรณีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง
**********************************************************************
ประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำผังเมืองชุมชนฯ 63  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายประยูร  จันปุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ร่วมประชุมได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1 และ 2 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

***********************************************************************************
24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูวง โดย นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา  ผอ.กกต.ประจำ ทต.ภูวง และนายจักรพันธ์ อาจวิชัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทต.ภูวง พร้อมคณะกรรมการ จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.,รปภ.)ประจำทต.ภูวง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยมี กปน.ทั้งสิ้น 7 หน่วยเลือกตั้ง วิทยากร โดยนายวิรัตน์  เจริญจิต ปลัดอำเภอฯ และ จ.อ.เชาวฤทธิ์ เชิดนอก ท้องถิ่นอำเภอหนองสูง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง โดยเป็นการเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลภูวง
 

**********************************************************************
วันที่ 17 มีนาคม 64 เทศบาลตำบลภูวง โดย นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ผอ.กต.ประจำ ทต.ภูวง พร้อมเจ้าหน้าเทศบาล ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูวง และประชาชนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ โดยเดินรณรงค์ในหมู่ที่ 1 - 7 ตำบลภูวง
 
วันที่ : 12 พฤษภาคม 64   View : 98