คู่มือเลือกตั้ง 2564


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: คู่มือเลือกตั้ง 2564

สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. ได้จัดทำ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล
2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล)
3 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 64   View : 1179