ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ค.65


ออนไลน์ : 12

Gallery :: ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ค.65
วันที่ 10 พ.ค. 65 เทศบาลตำบลภูวงโดย  นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการฯ ประจำเดือน มี.ค.65 ณ จุดรุบศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่ บ้าน โดยดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโลนา โควิด 2019
วันที่ : 10 พฤษภาคม 65   View : 10