ประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 6

Gallery :: ประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564 ... วันที่ 9 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้ นายบรรเทา สุริยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะที่ 4 นำโดย นายสุดี พันธ์หมุด และคณะกรรมการโดยประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดย แบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ : 9 พฤษภาคม 65   View : 24