ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งมน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บง 9349 มุกดาหาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.เทศบาลตำบลภูวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24000 BTU) ศพด.เทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย) นายเทพนลิน แสนโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย)นายแคล้วดี รูปเหมาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย)นายศักดิ์ณรงค์ เสียงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านภายในอาคารสำนักงานเทศตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างตกแต่งขบวนแห่ โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 65
จ้างตกแต่งขบวนแห่ โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
จ้างตกแต่งขบวนแห่ โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
จ้างจัดนิทรรศการแสดงวิถีชาวผู้ไทยตำบลภูวง โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางนานายเสวยบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายวิฑูรย์-นานายคำบน หมู่ที่ 7 บ้านนาตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายวันนา-ไปทางนานายทิพวรรณ หมู่ที่ 6 บ้านนาตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายนงคราญ-นานางชลบท หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบภูผาขามสายทางนานายอภิศักดิ์-นานายแฉล้ม หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบภูผาขามสายทางนานายทองคำ-นานายชั้น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางนานายเสวยบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางนานายเสวยบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 65
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 7850 มุกดาหาร (ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 65
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 65
จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานเหล็กบ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางนานายเสวยบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 10 ก.พ. 65
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 10 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 64
โครกงารก่อสร้างคสล.จากสายทางนานายเสวยบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 7 ธ.ค. 64
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดเครื่องคอริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6 ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลภูวง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,032 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 12 พ.ย. 64
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บค 7850 มุกดาหาร (หมายเลขครุภัณฑฺ์ 001-47-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 64
สร้างแผนสำหรับฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูล ว845 29 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565(เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนเมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 1 ราย (2) ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย 4)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64