ผลการประเมิน LPA เทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2561

หัวข้อ :: ผลการประเมิน LPA เทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 2561

วันที่ : 25 ตุลาคม 62   View : 90