สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

ผลการประเมิน LPA เทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2561


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ผลการประเมิน LPA เทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 2561
ผลคะแนนการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้ 80.53 คะแนน


วันที่ : 25 ตุลาคม 62   View : 121