ผลคะแนน LPA ปี 2561


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ผลคะแนน LPA ปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) 2561
ผลคะแนนการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้ 80.53 คะแนน

 
วันที่ : 25 ตุลาคม 62   View : 391