สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 2

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   16 มิ.ย. 63 7
คู่มือประชาชน ทต.ภูวง   11 ก.พ. 63 9
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2562   29 ต.ค. 62 60
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี   22 ต.ค. 62 11
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 62 7
แผน ป.ป.ช. 2561 - 2564 ทต.ภูวง   2 ก.ย. 62 6
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 พ.ค. 62 93
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   20 ธ.ค. 61 6
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   3 ธ.ค. 61 74
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ธ.ค. 61 59
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ อปท.จะต้องดำเนินการเพื่อรอรับการตรวจประเมินจาก ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   27 พ.ย. 61 138
มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ   1 ต.ค. 61 63
บัฐชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560   24 มี.ค. 60 237
fonst 13 ประเภท (ภาษาไทย)   12 ก.พ. 59 258
เอกสารแจ้งเข้าดำเนินการ   12 ก.พ. 59 18513