เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 7

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงฯ   16 ก.พ. 64 31
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562   16 ก.พ. 64 29
คู่มือเลือกตั้ง ประชาชน 2564   2 ก.พ. 64 41
คู่มือรับสมัครสมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี   2 ก.พ. 64 65
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง   2 ก.พ. 64 35
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   16 มิ.ย. 63 68
คู่มือประชาชน ทต.ภูวง   11 ก.พ. 63 79
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2562   29 ต.ค. 62 110
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี   22 ต.ค. 62 52
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 62 56
แผน ป.ป.ช. 2561 - 2564 ทต.ภูวง   2 ก.ย. 62 41
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 พ.ค. 62 139
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   20 ธ.ค. 61 47
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   3 ธ.ค. 61 114
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ธ.ค. 61 99
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ อปท.จะต้องดำเนินการเพื่อรอรับการตรวจประเมินจาก ป.ป.ช. จังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   27 พ.ย. 61 175
มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ   1 ต.ค. 61 102
บัฐชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560   24 มี.ค. 60 281
fonst 13 ประเภท (ภาษาไทย)   12 ก.พ. 59 299
เอกสารแจ้งเข้าดำเนินการ   12 ก.พ. 59 18559