ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 และผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทต.ภูวง โทร. 042-664-959 ในวัน เวลาราชการ
วันที่ : 10 มกราคม 65   View : 13